Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Činnost centra

Expertní aktivity

 • Tvorba přijímacích testů ze zeměpisu na geografickou sekci PřF UK
 • Tvorba požadavků k maturitní zkoušce ze zeměpisu:
  Bičík, I., Herink, J., Chromý, P., Kühnlová, H., Marada, M., Řezníčková, D. (2001): Zeměpis – katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. 1. vyd., zpracoval CERMAT, Praha, 16 s., dokument MŠMT schválený pod č.j. 18981/2001-2
 • Expertní posudky kurikulárních dokumentů (Rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání; model maturitní zkoušky)
 • Expertní posudky maturitního testu ze zeměpisu
 • Řešení koncepčních a organizačních otázek geografického vzdělávání v Česku v rámci Sekce geografického a environmentálního vzdělávání České geografické společnosti
 • Členství v redakční radě Geografických rozhledů, Moravian Geographical Reports, Orbis scholae
 • Oponentury kvalifikačních prací, grantových projektů, článků v domácích i zahraničních odborných periodicích, učebnic a atlasů
 • Tvorba a odborné posouzení otázek na základě mezinárodních projektů PISA a TIMSS.

Grantové projekty 

 • Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů. Výzkumný záměr UK PřF   v Praze v letech 1999–2004 (MSM 11 31 008)
 • Geografický výzkum periferních oblastí Česka – aplikace v terciérním vzdělávání. Grantový projekt GA UK č. 205/2002/B-GEO/PrF, 2002–2003
 • Uplatnění absolventů geografických oborů PřF UK na trhu práce, grantový projekt GA UK č.  354/2004/B-GEO/PřF, 2004
 • Koncepce a realizace nového studijního předmětu Geolaboratoř – terénní výuka geografie pro studenty učitelství na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Rozvojový program MŠMT ČR 2005 (č. 351), 2005
 • Komplexní geografická exkurze jakou součást celoživotního vzdělávání učitelů. Rozvojový program MŠMT ČR 2004–2005 (č. 376)
 • Kombinované (distanční) kurzy dalšího vzdělávání učitelů v oboru geografie, životní prostředí a multikulturní výchova. Rozvojový program MŠMT ČR 2004–2005 (č.352)
 • Distanční kurzy dalšího vzdělávání učitelů v oboru geografie, životní prostředí a multikulturní výchova. Rozvojový projekt MŠMT ČR 2004-2006 (č. 375)
 • Kombinovaná forma studia vybraných předmětů v učitelských vzdělávacích programech na PřF UK v Praze. Rozvojový projekt MŠMT ČR, 2005
 • Příprava akademických pracovníků Přírodovědecké fakulty UK Praha k tvorbě kurzů distančního vzdělávání – od distančních textů až po kompletní e-learning kurz. Rozvojový projekt MŠMT ČR, 2004-2006
 • Analýza vzdělávacích potřeb cílových skupin, podílejících se na přípravě a realizaci projektů v oblasti dalšího profesního vzdělávání ve smyslu opatření 3.3.OP RLZ. Krajský úřad Středočeského kraje, Praha (2005–2006)
 • Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. Rozvojový projekt MŠMT ČR 2005-2006
 • Podpora nadaných studentů v přírodovědných oborech. Rozvojový program MŠMT ČR 2006, UK MFF  a PřF
 • Výuka v terénu jako efektivní nástroj rozvoje kompetencí učitelů geografie a přírodovědných předmětů. Rozvojový projekt MŠMT ČR, 2007
 • Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze. Projekt JPD3 (CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119) z Evropských sociálních fondů. Doba trvání 2005–2007. Univerzita Karlova v Praze,
 • Přírodovědná gramotnost – rozvoj klíčových a specifických kompetencí v přírodovědných předmětech. Projekt JPD3 (CZ.04.3.07/3.1.01.2/2034) z Evropských sociálních fondů. Doba trvání 2006–2008.
 • Marginalizace obcí a regionů v kontextu redukce sítě základních škol v Česku od poloviny 20. století. Grantový projekt GA UK č. 110308, 2008–2009.
 • Česká škola se otevírá multikulturálnímu světu. Multikulturální asimilační přístupy ve vzdělávání dětí cizinců/imigrantů v kurzech dalšího vzdělávání učitelů. Rozvojový program MŠMT ČR 2007 (č. 12 496/07-22).
 • Vyhledávání, podpora a individuální rozvoj studentů přírodních věd. Rozvojový projekt MŠMT na rok 2008 č.C9 (podprogram 2/b), Univerzita Karlova v Praze
 • Podpora individuálního rozvoje talentovaných studentů všech stupňů a uplatnění mladých pracovníků po dokončení doktorandského studia v přírodních vědách. Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT na rok 2009, CSM č.3, Univerzita Karlova v Praze
 • Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Projekt operačního programu OPPA, 2010–2012.
 • Projekt 5P – Program pro pedagogy přírodovědných předmětů. Projekt operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2010–2012.
 • Projekt 5P Plus – Program pro pedagogy přírodovědných předmětů Plus. Projekt operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2013–2014.
 • Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy. Grantový projekt GA ČR, P407/10/0514, 2010–2013
 • Úroveň osvojení geografické dovednosti práce s mapou u žáků různých věkových skupin. Grantový projekt GA UK č. 160910, 2010-2012.
 • Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace. VZ MSM0021620831, 2005–2011
 • Za změnou je učitel (Teachers: Agents of Change). Projekt hrazený Evropskou komisí v rámci dotačního titulu "Nestátní aktéři a místní zastupitelství v rozvoji – šíření povědomí a rozvojové vzdělání v Evropě (rozpočtový řádek 21.03.01)", 2013-2015.
 • Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (CZ.1.07/4.1.00/22.0003), 2013–2015, příjemce podpory Česká školní inspekce
 • Faktory ovlivňující rozvoj mapových dovedností v českých školách, projekt GA ČR, č. P407/16-17749S, 2016-2018
 • Strategie a cíle geografického vzdělávání, projekt TA ČR, č. TD03000475, 2016-2017.