Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Členové centra

Vedoucí centra

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
danarez@natur.cuni.cz | zobrazit publikace
Zaměření: Zamýšlené (projektované), realizované a dosažené geografické vzdělání; koncepční, teoretické a metodologické otázky geografického vzdělávání na základních, středních i vysokých školách v národním i mezinárodním kontextu; další vzdělávání pedagogických pracovníků; hodnocení výsledků vzdělávání (národní srovnávací testy, maturita, přijímací řízení na PřF UK); uplatnění absolventů geografie na trhu práce.

Členové centra

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
bicik@natur.cuni.cz | zobrazit publikace
Zaměření: Problematika dlouhodobých změn využívání krajiny, land use, zemědělství a venkov, druhé bydlení, regionální rozvoj, aplikace mikroregionální a regionální analýzy pro řídící a projektovou sféru, geografické vzdělávání.

Doc. RNDr. Hana Kűhnlová, CSc.
kuhnl@natur.cuni.cz | zobrazit publikace
Zaměření: V oblasti základního výzkumu: teoretické problémy didaktiky geografie, koncepce geografického vzdělávání, distanční vzdělávání v oboru učitelství geografie. V oblasti aplikovaného výzkumu: systém dalšího vzdělávání učitelů zeměpisu na PřF UK v Praze, koncepce moderní učebnice zeměpisu, problematika životního prostředí ve vzdělávání, geografie mikroregionu v České republice, didaktika geografie Česka.

Doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
marada@natur.cuni.cz | zobrazit publikace
Zaměření:
1. Geografie dopravních systémů – hierarchizaci dopravních uzlů a sítí v Česku, studium vlivu dopravní dostupnosti a výstavby dálniční infrastruktury na rozvoj lokalit a regionů (s důrazem na periferní oblasti)
2. Oborová didaktika geografie a problematika koncepce geografického vzdělávání – koncepce a obsah kurikulární reformy, výzkum obecných a geografických dovedností ve výuce, tvorba učebních pomůcek aj.

RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
martin.hanus@natur.cuni.cz | zobrazit publikace
Zaměření: Problematika geografického vzdělávání (mimo jiné geografické dovednosti, zejména pak mapové dovednosti), a to v rovině zamýšleného, realizovaného a dosaženého kurikula v Česku i v zahraničí, hodnocení výsledků vzdělávání; další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Využití chytrých technologií ve výuce zeměpisu – interaktivní tabule, tablety, smartphony aj.

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
tomas.matejcek@natur.cuni.cz | zobrazit publikace
Zaměření: Vzdělávání v geografii a oborová didaktika geografie, environmentální výchova, geografie životního prostředí, obecná a regionální biogeografie, geografické aspekty biodiverzity, krajinná ekologie, nivní ekosystémy.

Studenti doktorského studia

  • Mgr. Jan Bartoš
  • Mgr. Václav Bendl
  • Mgr. Eliška Coufalová
  • RNDr. Lenka Havelková
  • Mgr. Michala Kafková
  • Mgr. Tereza Kocová
  • Mgr. Veronika Fikarová