Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Výuka » Didaktika geografie

Hlavním cílem didaktiky geografie je přispět k tomu, aby studenti získali způsobilost vyučovat zeměpisu na čtyřletých i osmiletých středních všeobecně vzdělávacích školách. Výuka je koncipována tak, aby studenti měli příležitost procvičovat a osvojit si určité vybrané profesní znalosti a dovednosti (viz sylaby). Obsahové zaměření jednotlivých přednášek a seminářů je následující: Didaktická analýza vybraných fyzickogeografických, environmentálních a regionálních témat (zejména místní region) a příklady jejich výuky. Další metody a techniky výuky zeměpisu: čtení odborných textů s porozuměním, specifika psaní odborných esejů, příklady terénní výuky geografie v městské krajině, simulační hra aj. Příklady činnosti žáků spojených s využíváním školních atlasů, internetu, interaktivních učebnic a tabulí a dalších zdrojů. Integrace mezioborových přístupů do výuky zeměpisu. Kriteriální hodnocení učebnic zeměpisu. Tvorba a hodnocení testů. Typologie zeměpisných otázek a úkolů. Maturitní zkouška ze zeměpisu. Přehodnocení osobní koncepce výuky zeměpisu.

Sylabus

Studium didaktiky geografie I. navazuje na vědomosti a dovednosti osvojené v bakalářském studiu geografie zaměřené na vzdělávání, zejména na výukové předměty Teorie a praxe geografického vzdělávání a Terénní cvičení pro učitele. Didaktika geografie I pak přímo navazuje na didaktiku geografie II a pedagogické praxe ve 4. a 5. ročníku. Absolvování či souběžné studium didaktiky geografie II. je podmínkou pro pedagogické praxe ze zeměpisu I. a II. Studium je hodnoceno zápočtem, ukončeno je státní závěrečnou zkouškou.

Cíle předmětu

Hlavním cílem didaktiky geografie je přispět k tomu, aby studenti získali způsobilost vyučovat zeměpisu na čtyřletých i osmiletých středních všeobecně vzdělávacích školách. Vyučování zeměpisu vnímáme jako formu výchovy (včetně vzdělávání) a činnost učitele jako vytváření podmínek pro učební aktivity žáků v duchu pedagogického konstruktivismu. Didaktická témata a úkoly z nich vyplývající jsou prezentována a cvičena v širším kontextu geograficko-didakticko-pedagogicko-psychologickém.

Tříhodinový blok výuky je koncipován tak, aby studenti měli příležitost procvičovat a osvojit si zejména tyto znalosti a dovednosti:

 • věcně správně používat odborný (didakticko-pedagogicko-geografický) jazyk;
 • koncipovat výukový předmět v kontextu hlavních požadavků strategických a kurikulárních dokumentů, dosaženého geografického poznání, vzdělávacích potřeb žáků určitého věku, národních tradic i podnětů ze zahraničí;
 • znát možné alternativní přístupy k výuce zeměpisu a dokázat použít ty z nich, které jsou adekvátní konkrétním výukovým podmínkám;
 • formulovat klíčové teze (generalizace) a pojmy jednotlivých geografických témat; formulovat operativní cíle, které dokládají určitou míru porozumění a využívání stanovených tezí; formulovat hierarchickou strukturu relevantních výukových cílů, které směřují k celkovému rozvoji osobnosti žáků;
 • aplikovat konstruktivistický model při vlastní výuce vybraného tématu v rámci mikrovyučování;
 • klást relevantní otázky a úkoly různého typu a funkce; při jejich plánování používat revidovanou Bloomovu taxonomii, při zadávání úkolů spojených s využíváním různých typů map, fotografií, grafů, tabulek prokázat geografický způsob uvažování;
 • motivovat k učení se zeměpisu i vzbudit hlubší zájem žáků o geografii;
 • znát rozmanité metody a techniky výuky zeměpisu a jejich podmíněnost s cíli výuky, dokázat je využít v kontextu zvolených výukových cílů a konkrétních podmínek výuky, zvláště pak metody přispívající ke kritickému a tvůrčímu myšlení žáků a k procvičování oborových i obecných dovedností;
 • participovat na výuce mezioborových témat tak, aby byl zřejmý specifický přístup a přínos geografie při poznávání života na Zemi;
 • zvolit relevantní kritéria hodnocení a podle nich posuzovat výkony žáků i vlastní činnosti, proces vyučování/učení, studijní a výukové prostředky a nástroje hodnocení. Provádět pedagogickou reflexi, znát "kvality" různých forem hodnocení a jejich použití dokázat obhájit;
 • znát trendy v geografickém vzdělávání v Česku i v zahraničí, dokázat vysvětlit příčiny i důsledky klíčových problémů geografického vzdělávání v Česku;
 • chtít a umět se svobodně a odpovědně (v roli učitele zeměpisu) rozhodovat v rámci autonomní školy, mít zájem podílet se na odborných diskusích o různých otázkách geografického vzdělávání.

Články k četbě