Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Výuka » Modelové přípravy učitele zeměpisu

Záměrem předmětu je vytvářet podnětově bohaté prostředí, jež napomáhá studentovi ujasnit si osobní pojetí výuky zeměpisu. S určitým zjednodušením lze říci, že v rámci semináře se procvičují dovednosti vztahující se k projektování, realizaci a hodnocení zeměpisné výuky. Důraz je zejména kladen na schopnost záměrného výběru podstatného učiva a jeho zprostředkování, na dovednost podporovat a motivovat žáky k učení se zeměpisu, dovednost používat vhodné metody a formy výuky (z hlediska pedagogického a psychosociálního) a dovednost na základě předem stanovených kritérií hodnotit vlastní činnost (sebereflexe) a činnost ostatních.

Účastníci semináře písemně zpracovávají vybrané učivo formou modelových příprav včetně zhotovení případných učebních pomůcek (pracovních listů, fólií, odborných textů, otázek a úkolů, her apod.) a prezentují je cestou mikrovyučování, popř. skupinových diskusí. Část semináře je věnována aktuálním otázkám českého školství a důkladnému rozboru dostupných učebnic a dalších učebních pomůcek.