Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Publikace » Příspěvky v recenzovaných časopisech (WOS, SCOPUS)

 • CHROMÝ, P., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Placement of graduates in geographical disciplines of the Faculty of Science, Charles University in Prague at labour market. Acta Geographica Universitatis Comenianae. No. 49, Bratislava, s. 27–35.
 • HANUS, M., MARADA, M. (2013): Mapové dovednosti v českých a zahraničních kurikulárních dokumentech: srovnávací studie. Geografie, 118, č. 2, s. 158–178.
 • HANUS, M., MARADA, M. (2014): Mapové dovednosti: Vymezení a výzkum, Geografie – Sborník ČGS, 119, č 4.  
 • KRÁL, L., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2013): Rozšíření a implementace GIS ve výuce na gymnáziích v Česku. Geografie, 118, č. 3, s. 265–283.
 • KUČEROVÁ, S., MATTERN, T., ŠTYCH, P., KUČERA, Z. (2011): Změny dostupnosti základních škol v Česku jako faktor znevýhodnění regionů a lokalit. Geografie, 116, č. 3, s. 300–316.
 • KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Vztah periferiality a vzdělávání: Lze definovat periferní oblasti na základě vývoje sítě základních škol? Acta geographica Universitatis Comenianae, 52, s. 59–73.
 • KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Changes in the rural elementary schools network in Czechia in second half of 20th century and its possible impact on rural areas. European Countryside, 1, č. 3, s. 125–140.
 • KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2010): An Elementary School in Networks: Contribution to Geography of Education. Europa XXI, 21, s. 47–61.
 • KULDOVÁ, S. (2007): Education towards obtaining various forms of capital. Acta Universitatis Carolinae Geographica XLII, č. 2.
 • KULDOVÁ, S. (2008): Image geografie v edukačních dokumentech – příspěvek k diskusi nad textem revize Mezinárodní charty geografického vzdělávání. Geografie, 113, č. 1, s.61–73.
 • MATĚJČEK, T. (2009): XV. Veletrh ekologických výukových programů potvrdil význam geografie pro environmentální výchovu. In: Geografie – Sborník České geografické společnosti, 114, č. 1, s. 78–79.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1997): Reforma maturitních zkoušek ze zeměpisu jako součást nové strategie geografického vzdělávání. Sborník ČGS, 102, č. 3, s. 189–200.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1999): Geography entrance exams in the Czech Republic in 1997. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica Supplementum, No. 2/I, Bratislava, s. 287–297.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2003): Geografické dovednosti, jejich specifikace a kategorizace. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 108, č. 2, s. 146–163.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2003): Geographical Education in the Czech Republic – the past, present and future. International Research in Geographic Education Journal, Vol. 12, No. 2, s. 148–154.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2009): The transformation of geography education in Czechia. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 114, č. 4, s. 316–331.